24. Olympic Games

17 September - 2 October 1988, Seoul, Korea

All Around - Podium

Silivas, Shushunova, Boginskaya

Jelena Shushunova

Daniela Silivas

Videos:

Storczer Beáta - Floor Svetlana Boginskaya - Floor

Pommel Horse podium (Borkai, Gerashkov, Belozerchev)

 Gymnastics > Olympic Games 1988